2017-12-18

Status prawny

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu został powołany na podstawie Uchwały Nr XXXIII/451/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 roku.

 

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu składa się ze Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Pawła II oraz VII Liceum Ogólnokształcącego - Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

 

Obie szkoły to placówki publiczne działające na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

- Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

- Aktu założycielskiego szkoły publicznej - decyzja z dnia 15 marca 1999 roku (Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II), 

- Uchwały Nr XXXIII/451/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 roku (VII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego),

- Uchwały Nr XXXVI/460/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpna 2019 r. (szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Pawła II),

- Statutu Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu,

- Statutu Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu,

- Statutu VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu,

- Regulaminów wewnętrznych.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Załączniki

  statut_zs9_2017_12_01.pdf 573,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  statut_vii_lo_sms_2017_11_27.pdf 790,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  statut_sp24_2018_08_30.pdf 794,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się